Shiurim about Parshat Balak

Parashat Balak #5: Rav Menachem Listman
Parashat Balak #4: Rav Menachem Listman
Parashat Balak #2: Rav Menachem Listman
Parashat Balak #1: Rav Menachem Listman
Parshat Balak #1 - Rabbi Menachem Listman