Shiurim about Parshat Nitzavim

Parashat Nitzavim #2: Rabbi Menachem Listman
Parashat Nitzavim #1: Rabbi Menachem Listman
Parshat Nitzavim #3 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Nitzavim #2 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Nitzavim #1 - Rabbi Menachem Listman