Shiurim about Parshat Tetzaveh

Parshat Tetzaveh #4 - Rabbi Menachem Listman
Parashat Tetzaveh #3 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Tetzaveh #2 - Rabbi Menachem Listman
Parashat Tetzaveh #1 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Tetzaveh - Rabbi Menachem Listman
Parshat Tetzaveh - Rabbi Menachem Listman
Parshat Tetzaveh - Rabbi Menachem Listman
Parshat Tetzaveh - Rabbi Menachem Listman