Shiur category: Haftara of the week

Haftarah Parshat Va’eira: Sefer Yechezkel Ch. 25 – Rabbi Menachem Listman

Haftarah Parshat Shemot: Yeshayahu Ch. 27 – Ch. 29 – Rabbi Menachem Listman

Haftarah Parshat Vayechi: Sefer Melachim Ch. 2 – Rabbi Menachem Listman

Haftarah Parshat Vayigash: Sefer Yechezkel Ch. 37 – Rabbi Menachem Listman

Haftarah Parshat Vayishlach: Sefer Ovadya – Rabbi Menachem Listman

Haftarah Parshat Toldot: Malachi Ch. 1 – Rabbi Menachem Listman

Haftarah Parshat Shabbat Tshuva – Rabbi Menachem Listman

Haftarah Parshat Nitzavim – Rabbi Menachem Listman

Haftarah Parshat Ki Tavo – Rabbi Menachem Listman

Haftarah Parshat Ki Teitzei – Rabbi Menachem Listman