Shiurim about Haftara of the week

Haftarah Parashat Vayishlach: Sefer Ovadia Ch. 1 - Rabbi Menachem Listman
Haftarah Parashat Chayei Sarah: Sefer I Melachim Ch. 1 - Rabbi Menachem Listman
Haftarah Parashat Noach: Sefer Yeshayahu Ch. 54 - Rabbi Menachem Listman
Haftarah Parshat Ki Tavo: Sefer Yeshayahu Ch. 60 - Rabbi Menachem Listman
Haftarah Parshat Devarim: Sefer Yeshayahu Ch. 1 - Rabbi Menachem Listman
Haftarah Parshat Balak: Sefer Micha Ch. 5 - Rabbi Menachem Listman
Haftarah Parshat Chukat: Sefer Shoftim Ch. 11 - Rabbi Menachem Listman
Haftarah Parshat Korach: Sefer Shmuel I Ch. 11 - Rabbi Menachem Listman
Haftarah Parshat Shelach: Sefer Yehoshua Ch. 2 - Rabbi Menachem Listman
Haftarah Parshat Behar: Sefer Yirmeyahu Ch. 32 - Rabbi Menachem Listman