Shiurim about Yirmeyahu (Jeremiah)

Nach Yomi: Sefer Yirmeyahu Ch. 8 (Part 2) & Ch. 9 (Part 1) - Rabbi Aharon Rothman
Nach Yomi: Sefer Yirmeyahu Ch. 7-8 (Part 1) - Rabbi Aharon Rothman
Sefer Yirmeyahu Ch. 28 - Rabbi Mechael Weinstein
Sefer Yirmeyahu Ch. 27 & 28 - Rabbi Mechael Weinstein
Sefer Yirmeyahu Ch. 7 & 26 - Rabbi Mechael Weinstein
Sefer Yirmeyahu Ch. 7 - Rabbi Mechael Weinstein
Sefer Yirmeyahu Ch. 4 - Rabbi Mechael Weinstein
Sefer Yirmeyahu Ch. 3 - Rabbi Mechael Weinstein
Sefer Yirmeyahu Ch. 2 (part 2) - Rabbi Mechael Weinstein
Sefer Yirmeyahu Ch. 2 - Rabbi Mechael Weinstein