Shiurim about Parshat Devarim

Parashat Devarim #1: Rav Menachem Listman
Parshat Devarim #4 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Devarim #3 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Devarim #2 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Devarim #1 - Rabbi Menachem Listman