Shiur category: Parsha of the Week

Parshat Beha’alotecha #1 – Rabbi Menachem Listman

Parshat Naso #4 – Rabbi Menachem Listman

Parshat Naso #3 – Rabbi Menachem Listman

Parshat Naso #2 – Rabbi Menachem Listman

Parshat Naso #1 – Rabbi Menachem Listman

Parshat Bamidbar #5 – Rabbi Menachem Listman

Parshat Bamidbar #4 – Rabbi Menachem Listman

Parshat Bamidbar #3 – Rabbi Menachem Listman

Parshat Bamidbar #2 – Rabbi Menachem Listman

Parshat Bamidbar #1 – Rabbi Menachem Listman