סדרה: Parshat Ki Tisa

Parshat Ki Tisa #3 – Rabbi Menachem Listman

Parshat Ki Tisa #2- Rabbi Menachem Listman

Parshat Ki Tisa #1- Rabbi Menachem Listman