Shiurim about Parshat Masei

Parashat Masei #1: Rav Menachem Listman
Parshat Masei #3 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Masei #2 - Rabbi Mechael Weinstein
Parshat Masei #1 - Rabbi Aharon Rothman