Shiurim about Parshat Shoftim

Parashat Shoftim #1: Rabbi Menachem Listman
Parashat Shoftim #2: Rabbi Menachem Listman
Parshat Shoftim #3 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Shoftim #2 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Shoftim #1 - Rabbi Menachem Listman