Shiurim about Parshat Vayakhel

Parshat Vayakhel #2 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Vayakhel #1 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Vayakhel #5 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Vayakhel #4 - Rabbi Menachem Listman
Parshat Vayakhel #3 - Rabbi Menachem Listman