Shiurim about Parashat Hashavua

Parashat Ki Tisa #1: Rabbi Menachem Listman
Parashat Terumah #2: Rabbi Menachem Listman
Parashat Terumah #1: Rabbi Menachem Listman
Parashat Terumah (Mystery of the Keruvim) - Rabbi Yehuda HaKohen
Haftarah Parashat Yitro: Sefer Yeshayahu Ch. 6 - Rabbi Menachem Listman
Parashat Yitro #3: Rabbi Menachem Listman
Parashat Yitro #2: Rabbi Menachem Listman
Parashat Yitro #1: Rabbi Menachem Listman
Parashat Beshalach #1: Rabbi Menachem Listman
Parashat Bo #10: Rabbi Menachem Listman